Natural Satellites

 

As you know, natural satellites are celestial bodies. They revolve around a planet, also called the main body. So far, 173 satellites are known in the Solar System. They can orbit a planet or a smaller body. These satellites orbit around 6 of the 8 planets in the Solar System, Venus and Mercury have no satellites, there are about...

Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Proteus, Triton, Nereid, Halimede, Sao, Laomedeia, Psamathe, Neso. (13) obs.: Neptune has 14 natural satellits , but only 13 is certified as satellites.

Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Cupid, Belinda, Perdita, Puck, Mab, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, Francisco, Caliban, Stephano, Trinculo, Sycorax, Margaret, Prospero, Setebos, Ferdinand. (27)

Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymede, Callisto, Themisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, S/2000J11, Carpo, S/2003J12, Euporie, S/2003J3, S/2003J18, S/2011J1, S/2010J2, Thelxinoe, Euanthe, Helike, Orthosie, Iocaste, S/2003J16, Praxidike, Harpalyke, Mneme, Hermippe, Thyone, Ananke, Herse, Aitne, Kale, Taygete, S/2003J19, Chaldene,...

Pan, Daphnis, Atlas, Prometheus, Pandora, Epimetheus, Janus, Aegaeon, Mimas, Methone, Anthe,